baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Administration af Ejendomme - København & Herlev


Hos os lægger kunderne vægt på at kontakten til os fungerer godt, og at vi er tilgængelige og reagerer hurtigt og serviceorinteret på de daglige forespørgelser. Herudover prioriteres at vores medarbejdere arbejder ansvarligt og omhyggeligt, hvorfor vi er med til at sikre, at der er styr på foreningens forhold.

Vores administrations løsning indeholder:

 

1
BEBOERKARTOTEK
Administrator fører beboerkartotek for foreningen og fremsender ændringer i kartoteket efter aftale med bestyrelsen.
2
OPKRÆVNING AF BOLIGAFGIFTER M.M.
Boligafgifter samt andre ordinære ydelser opkræves direkte hos foreningens medlemmer, hver måned eller kvartalsvis.
3
VARME- OG VANDREGNSKABER
Ejendommens varme- vandanlæg er forsynet med individuelle varme- og vandmålere, hvorfor der foretages måleraflæsninger af et af bestyrelsens valgt varmeaflæsningsfirma.
4
BESTILLING AF FLYTTEAFLÆSNING
Administrator bestiller flytteaflæsning hos varme- vandaflæsningsfirmaet ved handler.
5
INDBERETNINGER TIL AFLÆSNINGSFIRMAET
Administrator udarbejder opgørelser og specifikationer vedrørende afholdte varme- og vandudgifter samt opkrævede bidrag som er nødvendige for aflæsningsfirmaets udarbejdelse af de endelige regnskaber.
6
UDSENDELSE AF FORBRUGSOPGØRELSER
Ved forbrugsregnskabernes udsendelse foretager administrator udligning af overskydende bidrag eller opkrævning af efterbetaling i henhold til forbrugsregnskabernes resultat v. PBS. Eventuelle justeringer af a´conto betalingerforetages en gang årligt ved første opkrævningsudsendelse, efter varme- og vandregnskabets fremsendelse.
7
REGISTRERING AF INDBETALINGER
Eventuelle restancer opfølges uopfordret ved betalingsfrists overskridelse, såfremt administrator ikke har modtaget en skriftlig meddelelse om, at bestyrelsen har imøde- kommet en anmodning fra restanten om henstand. Rykkerproceduren aftales med bestyrelsen.
8
BETALING AF LØBENDE UDGIFTER
Effektuering af betaling af alle sædvanlige udgifter foretages direkte af administrator. Alle særskilte omkostninger, herunder håndværkerregninger m.v., kan efter aftale fremsen- des fra kreditor direkte til bestyrelsen til dennes godkendelse, før betaling sker. Bestyrelsen, eller en af bestyrelsen befuldmægtiget person, meddeler i sådanne tilfælde administrator betalingsordre ved at underskrive regningens original og sende denne til administrator.
9
BOGFØRING AF LØBENDE INDTÆGTER OG UDGIFTER
Foreningens løbende indtægter og udgifter bogføres af administrator på en sådan måde, at bogføringen til enhver tid opfylder bogføringslovens krav.
10
UDSENDELSE AF PERIODEVISE SALDOBALANCE
Efter aftale tilsendes bestyrelsen en regnskabsoversigt/saldobalance hvert kvartal. Herudover kan der rekvireres et passende antal særudskrifter efter nærmere aftale med bestyrelsen.
11
ÅRSRAPPORT
Efter udgangen af foreningens regnskabsår fremsender administrator det bogførte materiale vedlagt en saldobalance til foreningens revisor for udarbejdelse af årsrapporten. Administrator checker om årsrapporten er opstillet informativt. Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
12
UDARBEJDELSE AF DRIFTSBUDGET FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR
For hvert regnskabsår udarbejder administrator i samarbejde med bestyrelsen et budget- forslag. Budgettet udsendes til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse.
13
LØBENDE BUDGET KONTROL
Administrator fører løbende kontrol med foreningens omkostninger og indtægter. Såfremt administrators statusopgørelser måtte vise tegn på eventuelle overskridelser af det godkendte driftsbudget, og disse overskridelser medfører risiko for likviditets- vanskeligheder, vil bestyrelsen modtage orientering om forholdet. Orienteringen vil indeholde forslag til de foranstaltninger, der efter administrators skøn bør iværksættes for at imødegå likviditetsproblemer. Administrator udfører løbende analyse af foreningens økonomi.
14
GENERALFORSAMLING OG MØDER
Når årsrapporten og budgettet er godkendt af bestyrelsen, til forelæggelse på den ordinæ- re generalforsamling, indkaldes til generalforsamlingen af administrator eller bestyrelsen, efter aftale herom. Generalforsamlingen skal afholdes på en hverdag. Afholdelsestidspunktet fastsættes af bestyrelsen i samråd med administrator, og i henhold til vedtægtsbestemmelsen herom. Såfremt generalforsamlingen skal godkende årets driftsbudget, vil budgettet ligeledes være vedlagt. Revisor eller administrator fremstiller årsrapporten i det antal eksemplarer, der er nød- vendig for regnskabets udsendelse til samtlige af foreningens medlemmer. Administrator deltager i den ordinære generalforsamling.
15
FORSIKRINGER
Administrator foranlediger ekspedition af skadeanmeldelser, rekvirering af taksator og afregning med forsikringsselskabet.
16
VEDTÆGTER
Administrator foretager løbende vurdering af foreningens vedtægter. Revision og evt. ændring af vedtægterne honoreres særskilt.
17
OVERDRAGELSESAFTALER
Vi forestår alle formaliteter i forbindelse med salg, samt udfærdigelse af overdragelsesaftaler vedr. foreningens andelsboliger, honoraret opkræves i henhold til foreningens vedtægter, sædvanligvis hos køber eller hos køber og sælger.
18
VURDERING AF LEJLIGHEDER
I forbindelse med salg af andelsboliger advicerer Administrator Teamet den vurderingsmand der er tilknyttet foreningen. Honoraret opkræves i henhold til foreningens vedtægter hos sælger eller sælger og køber.
19
ADKOMSTERKLÆRINGER
Ved optagelse af eventuel lån i andelsboligen forestår Administrator Teamet ekspeditionen af bankens erklæring om adkomst, gebyret for udfærdigelse af erklæringen opkræves hos andelshaveren.
20
FINANSIERINGSMULIGHEDER
Ved længerevarende finansieringsbehov kan administrator være behjælpelig med optagel- se/konvertering af lån. Sådanne aftaler honoreres særskilt.
21
INKASSO OG RETSSAGER
Er et påkrav ikke efterkommet inden den i rykkerskrivelsen fastsatte tidsfrist, overgives fordringen uden yderligere varsel til retslig inkasso med de dermed forbundne omkostninger, herunder administrators ekspeditionsgebyr, for restantens regning. Bestyrelsen orienteres om inkassosager.
22
FORBEDRINGER OG VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER - BYGGESAGSADMINISTRATION
Administrator kan forestå disse opgaver som foreningens repræsentant Projekterne gennemføres i samråd med bestyrelsen. Sådanne projekter honoreres efter aftale med bestyrelsen.
23
EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER
Administrator indkalder og deltager efter foreningens ønske i ekstraordinære gener.
24
JURIDISK OG ALMINDELIG RÅDGIVNING VEDRØRENDE EJENDOMMENS DRIFT
Administrator yder løbende almindelig rådgivning i sædvanlige spørgsmål om ejendommens drift, økonomi, forsikringsforhold og juridiske forhold m.v. Juridisk rådgivning, ud over dag til dag problemstillinger, honoreres særskilt.
25
REKVIRERING AF HÅNDVÆRKERE
Bestyrelse og administrator kan i fællesskab udarbejde en håndværkerliste for ejendommen, som administrator og bestyrelsen kan rekvirere håndværkere efter.
26
DAGLIG SERVICE
Administrator yder almindelig telefonservice i forbindelse med henvendelse fra beboere, bestyrelsesmedlemmer m.fl.
27
ARKIV
Administrator opbevarer dokumenter om ejendommens administrative, tekniske og økonomiske forhold.


EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top