baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Andelsboligforeningens skattemæssige forhold


Andelsboligforeninger er selvstændige retssubjeker, der er undergivet skattepligt, jvf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Som en konsekvens af, at foreningen ejer ejendommen, har ejendommens drift skattemæssig betydning for andelshaverne.

Andelsboligforeningen vil kun være skattepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed. Har foreningen eksempelvis usolgte lejemål, der enten udlejes til ordinære lejere eller til erhvervslejere, er indtægterne fra disse skattepligtige, og foreningen skal indgive selvangivelse for disse aktiviteter.

Boligafgifts- , og vedligeholdelses- og driftsudgifter, som andelshaverne betaler til foreningen, har andelshaverne intet skattemæssigt fradrag for. Andelshaveren har fradrag for rente af gæld, der er optaget til finansierning af andelshaverens eget private indskud.

Andelshaveren har ligeledes fradrag for rente til andelsboligforeningen, hvis der er tale om et reelt gældsforhold. Dette gør sig ikke gældende, hvor gæld er stiftet for at opnå fradragsret. Har andelshaveren og andelsboligforeningen eksempelvis oprettet et gældsbrev, hvor ydelserne på gældsbrevet reelt er en del af boligafgiften, betragtes låneforholdet ikke som reelt, og skattemyndighederne vil nægte fradragsret af andelshaverens renteydelser til andelsboligforeningen.

Idet ejendommens driftsudgifter anses som private udgifter for andelshaverne, er foreningens renteudgifter fra en eventuel kassekredit i foreningen heller ikke skattemæssigt fradragsberettiget. Det må derfor anbefales, at andelsboligforeningen, så vidt det er muligt, undgår at have en kassekredit.
Sammenlignet med en forøgelse af boligafgiften evt. finansieret ved privat lånoptagning hos andelshaverne, er en kassekredit en uforholdsmæssig dyr finansieringsform. Ved en privat lånoptagning er der fradragsret af renteudgifter for de enkelte andelshavere.

Ved salg af andelen vil der ikke ske beskatning af den fortjeneste, der svarer til andelens part af foreningens formue. Skattefrihed kræver dog, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Ejendomsretten skal være forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med mere end 2 beboelseslejligheder.
  • Andelshaveren eller hans husstand har boet i lejligheden i en del eller hele den periode, hvor andelshaveren har ejet andelsbeviset.
  • At der til den enkelte lejlighed ikke høre større grundareal end 1.400 m2.

Endelig skal nævnes, at der for boligkollektiver og små andelsboligforeninger (højst 3 beboelseslejligheder) gælder særlige skatteregler, som ikke vil blive gennemgået her.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top