baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Andelskroneopgørelsen


Andelskroneopgørelsen er en væsentlig faktor i alle andelsboligforeninger, hvorfor alle andelshavere bør have grundlæggende kendskab til beregningsmetoden.

Andelskroneopgørelsen er foreningens nettoformue (egenkapital) og er differencen mellem de samlede aktiver (det foreningen ejer) og foreningens gæld.

Lovgrundlaget for andelskroneopgørelsen fremgår primært af Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 5 og 6. En central bestemmelse for opgørelsen er § 5, stk. 2, der omhandler prisfastsættelsen af andelsboligforeningens ejendom.

Ejendommen kan ansættes til en af følgende værdier:

  1. Anskaffelsesprisen
  2. Den konstante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en stataut. ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 mdr. gammel.
  3. Den seneste ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter §2a i Lov om vurdering af landets faste ejendomme.
  4. Værdien ved 17. alm. vurdering med tillæg af 22%.


Opgørelsesmetoderne for værdiberegning af andelskronen kan give meget forskellige resultater.

Såfremt valg af andelskroneværdi ikke fremgår af vedtægter eller generalforsamlingsreferat, kan andelshaver selv frit vælge den maksimale andelskroneværdi i henhold til loven.

For at opnå en ensartet praksis i andelsboligforeningen, bør beregningsmulighederne for andelskronen altid fremgå af vedtægterne.

Efter normalvedtægtens § 35, stk. 2 er den andelskroneværdi, der fastsættes på generalforsamlingen, gældende indtil næste årlige generalforsamling.
Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne være fastsat en højere pris.

Efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber §6, stk. 5 skal bestyrelsen, som en note til regnskabet, give oplysning om andelskroneværdien på statusdagen.

Andelsboligforeningen har altså ifølge lovgivningen mulighed for at udregne andelskroneværdien på fire forskellige måder. Andelsboligforeningen bør i overensstemmelse med god informationspraksis udarbejde et let tilgængeligt regnskab til andelshaverne, hvori det fremgår, hvordan andelskroneværdien er beregnet.

Sammenfattende må det anbefales, at andelskroneberegningerne fremgår af andelsboligforeningens årsregnskab.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top