baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Energimærkning og energiplan


Ifølge lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger skal der, med henblik på at begrænse det samlede forbrug af energi og vand i bygninger, foretages energimærkning af bygningen og udarbejdes en energiplan. Ordningen vedrører forhold omkring bygningens forbrug af varme, el og vand. Ejerlejligheder og ejerforeningen er omfattet af ordningen, og det har ingen betydning, om ejerlejlighederne anvendes til beboelse, erhverv eller en kombination heraf.

Energiforbruget i ejendommen skal gøres synligt gennem en energimærkning, hvorved forstås en standardiseret og dokumenteret oversigt over ejendommens energimæssige tilstand, herunder en oversigt over energiforbruget i tekniske installationer og apparater, samt ejendommens vandforbrug.

Energiplanen er et forslag til, hvilke energi- og vandbesparende foranstaltninger der med fordel kan gennemføres i ejendommen, herunder hvad den forholdsmæssige andel af varme, el og vand er for den enkelte lejlighed i ejendommen. Energimærkning og energiplan skal udføres af en godkendt energikonsulent.

Når der skal laves energimærkning og energiplan sondres der mellem små og store ejendomme. Små ejendomme er ejendomme, hvor bygningens samlede etageareal er under 1.500 m2, mens store ejendomme har et etageareal på 1.500 m2 eller derover.

For ejerlejligheder i små ejendomme (under 1.500 m2) skal sælgeren sørge for, at køberen, inden parterne indgår aftale om salg, er gjort bekendt med energimærkning og energiplan, der skal være foretaget indenfor de seneste 3 år. Hvis en sådan energimærkning og energiplan ikke er foretaget eller efter påkrav ikke er udleveret, er køberen berettiget til at lade energimærkning og energiplan udarbejde for sælgers regning.

I store ejendomme (1.500 m2 eller derover) har ejerforeningen pligt til at sørge for at energimærkning og energiplan udarbejdes 1 gang årligt. I forbindelse med salg af en ejerlejlighed har sælgeren pligt til at underrette køberen om ejendommens energimærkning og energiplan.

Sammenfattende må det derfor anbefales, at såfremt ejendommen ikke allerede har en energimærkning og energiplan, så bør bestyrelsen snarest sørge for at få udarbejdet en sådan, således at ejerforeningen opfylder lovens krav.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top