baggrund

Ring til teamet på:
7023 3430

Erhvervslejeloven


Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000, og har virkning for lejeaftaler, der indgås den 1. jan. og senere. For lejeaftaler indgået før 1. jan. 2000 gælder nogle overgangs- regler, som er udformet i lovens kapitel 16. Overgangsreglerne vil ikke blive omtalt nærmere i denne artikel.

Den nye erhvervslejelov er udformet med en høj grad af aftalefrihed mellem udlejer og lejer.

Nærværende artikel oplister de om- råder, som man skal være særlig op- mærksom på, når der i år 2000 og fremover skal indgås erhvervsleje- kontrakt. De områder som kort vil blive omtalt er følgende :

  • Indgåelse af lejeaftalen.
  • Brancebeskyttelse.
  • Udgifter udover lejen § 5
  • Ændringer af lejen til markedsleje §13.
  • Aftale om ændring af lejevilkår
  • § 14.
  • Vedligeholdelse i lejeperioden §16.
  • Lejers ombygninger, installa- tioner og reetablering §36-38 og &75.
  • Afståelsesret § 55.
  • Istandsættelse ved fraflytning. § 74


Indgåelse af lejeaftalen

Der er intet krav om en skriftlig leje- aftale, men det må dog anbefales. Der gælder hverken særlige regler for ud- formning af lejekontrakten eller foreligger krav om brug af specielle leje blanketter eller lignende.

Lejekontrakter, der indgås den 1. januar 2000 eller senere, er fritaget for stempelpligt.

Branchebeskyttelse

Loven indeholder ikke nogen beskyttelse mod, at udlejer i ejendommen udlejer flere lokaler til samme branche, eller udlejer selv driver virksom- hed i samme branche som lejer. Det er derfor op til parterne at aftale, hvis der overfor lejer skal gælde en sådan beskyttelse.

Udgifter udover lejen

§ 5 stiller nogle krav til udlejeren om, hvilke oplysninger der skal oplyses, såfremt der skal betales udgifter ud over lejen. Såfremt udlejer ikke oplyser dette i lejekontrakten, kan udlejer som hovedregel ikke opkræve udgiften hoslejer.

Ændringer af lejen til markedsleje

§ 13 bestemmer, at udlejer og lejer hvert 4. år har ret til at forlange lejen forhøjet eller sat ned, så lejen kommer til at svare til, hvad der er markedslejen for de lejede lokaler. Bestemmelsen gælder, medmindre parterne har aftalt, at den ikke skal gælde. Dvs. såfremt § 13 skal fraviges helt eller delvist, så bør det fremgå af lejeaftalen.

Aftale om ændring af lejevilkår

Forhandles lejekontrakt, skal parterne tage stilling til, om udlejer skal have ret til at anvende § 14, som omhandler udlejers ret til at ændre lejevilkårene hvert 8. år. Dette kan eksempelvis være udlejers ret til at ændre lejens størrelse, opsigelse, men også andre ændringer i lejeforholdet.

Udlejer kan kun bruge § 14, såfremt det er aftalt mellem udlejer og lejer. Bestemmelsen kan ikke anvendes i erhvervsbeskyttende lejeforhold, dvs. lejeforhold, hvor lejeren driver en erhvervsvirksomhed, hvis forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden.

Vedligeholdelse i lejeperioden

Ifølge § 16 har udlejeren pligten til al vedligeholdelse af ejendommen og de lejede lokaler, men det kan mellem parterne aftales, at lejer skal skal overtage vedligeholdelsespligten helt eller delvis.

Lejers reetablering m.v. § 36-38 og § 75.

Bestemmelsen omhandler lejers ombygnings- og installationsret i det lejede. Udgangspunktet er, at lejer skal have samtykke fra udlejer for at forandre de lejede lokaler (§ 36). Såfremt lejer får samtykke fra udlejer til forandringer, så er udgangspunktet, at lejer ikke skal reetablere ændringen ved fraflytning. Det kan dog aftales mellem parterne, at reetablering skal ske.

Ifølge § 37 og 38 har lejeren ret til at foretage sædvanlige installationer og ombygninger i sit lejemål. Denne ret kan kun fraviges, såfremt det er til væsentlige gene eller ulempe for ejendommen.

Afståelsesret

I henhold til § 55 er udgangspunktet, at såfremt lejekontrakten ikke nævner bestemmelsen om afståelse, så har lejer afståelsesret til lejemålet. Dvs. lejer har ret til at lade en anden lejer indenfor samme branche fortsætte lejemålet på uforandrede vilkår.

Istandsættelse ved fraflytning

Ifølge § 74 skal lejeren, såfremt andet ikke er aftalt, aflevere det lejede i samme vedligeholdelsestand, som ved overtagelsen. Bestemmelsen kan fraviges i lejekontrakten, dvs. parterne kan aftale, i hvilken stand de lejede lokaler skal afleveres ved fraflytning.EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Administrator Teamet er ansvarsforsikret gennem Ejendomsforeningen Danmark. Dette giver vore klienter den bedste sikkerhed. Vi har den fornødne erfaring og faglige kompetence til at kunne håndtere daglig målrettet administration af en boligforening, således, at der skabes det bedst mulige overblik og beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

 

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark ikon

Top